همه انسان ها در روز قیامت به آن چه که انجام داده اند آگاه خواهند شد.

     

 

یوم تبلی السرائر

خداوند هرگز خلف وعده نمی کند 

نباید گمان برد که اعمال فراموش می شوند.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: معاد و قیامت
[دوشنبه 1395-02-27] [ 01:56:00 ب.ظ ]